:

[ . : : ].

:

[ ].

:

[ ].

( ) :

      ii           ii
    ii          ii
    ii          ii
     ii            ii
    ii         ii
     ii           
                  ii
     ii           ii
    ii            
    ii          ii
     ii          ii
               ii
      ii          ii
      ii           ii
              
     ii           ii
               ii
              
    ii          ii
    ii           ii
     ii          ii
    ii         ii
   ii          ii
    ii         
     ii         ii
   ii           ii
    ii           ii
    ii          ii
   ii          ii
             ii

( ) : ɡ .

( )

[ ].

( ) :

ݡ ɡ ( ) : . ѡ .

( ) : .

: .

( ) : ( ): . ǡ : [ ].

: ( ) : : : . . : :   : ʡ ѡ ء . ѡ : [ ].

:

:

: ( ) :

[ ].

: ( ) : [ . ].

: (): ( ) : : [ ].

: () .

: : : [ ].

: .

: : : :

[ ].

: : : [ .

].

: ( ): : :

[ . ǡ ].

: : ( ): ( ): : :

[ ].

: ( ) . : [ ].

: ( ) : : [ ] . ɡ .

: ( ) : : [ ] ɡ .

: : : [ ] : [ ] .

: : [ ] .

: () [ ] .

: : [ ] .

: [ ] ɡ [ ] .

: ( ): [] [ ] [ ] : [ ] ɡ ѡ ֡ ء ... .

: : ʡ : .

: [] [ ] [ ] : [ ] ( ): .

: ( ): : [ ] ( ).

: ( ) : [ ] [ ] [ ] .

: ( ): ( ) : ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ʡ : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] ... .